Η ένταξη των προσφύγων έχει –αναγκαστικά- εξελιχθεί σε σημαντική προτεραιότητα για την Ελλάδα. Η International Rescue Committee (IRC), με μακροχρόνια εμπειρία στην υποστήριξη προσφύγων και αιτούντων άσυλο σε πολλές χώρες του κόσμου, θεωρεί ότι για να είναι επιτυχημένη η ένταξη, θα πρέπει να ξεκινάει έγκαιρα και με τρόπο που να λαμβάνει υπόψη τις δυνατότητες και τις ανάγκες των προσφύγων, και ειδικότερα των προσφυγισσών.

Σε αυτή την έκθεση, η IRC συνιστά η Ελλάδα να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)6, ώστε να διαμορφώσει μια ρεαλιστική μακροπρόθεσμη στρατηγική ένταξης και ένα συνοδευτικό σχέδιο δράσης για αξιολόγηση της προόδου, μέσω μετρήσιμων δεικτών. Η έκθεση προτείνει επίσης αυτή η στρατηγική: να προβλέπει ενταξιακά μέτρα ξεκινώντας από το στάδιο της υποδοχής· να επικεντρώνεται στην άρση των διοικητικών εμποδίων για την απόκτηση των εγγράφων και την λήψη των υπηρεσιών που απαιτούνται για την πρόσβαση σε στέγαση, απασχόληση, εκπαίδευση και υγειονομική περίθαλψη· να περιλαμβάνει στοχευμένα μέτρα για προσφύγισσες και αιτούσες άσυλο και να παρέχει συνεχή και μακροπρόθεσμη υποστήριξη για την κοινωνικοοικονομική ένταξη.